Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświatyimage


RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA ALOJSA ANDRICKIEGO W RZĄSINACH

Rząsiny


Kuratorium Oświaty we Wrocławiu


Wstęp


Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:


 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 4. Uczniowie są aktywni.

 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 8. Promowana jest wartość edukacji.

 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.


Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym


Opis metodologii


Badanie zostało zrealizowane w dniach 03-11-2016 - 09-11-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Bożena Kiser, Jolanta Jaworska. Badaniem objęto 20 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 22 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 8 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły w badanych wymaganiach: "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne","Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".


Skrócona wersja tego raportu publikowana jest na stronie systemu ewaluacji oświaty. Wersję pełną raportu otrzymuje szkoła (placówka) w celu wykorzystania wyników badania do podnoszenia jakości jej pracy.


Informacja o szkole lub placówceNazwa placówki

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA ALOJSA ANDRICKIEGO W RZĄSINACH

Patron

ks Alojs Andricki

Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Rząsiny

Ulica

Rząsiny

Numer

95

Kod pocztowy

59-620

Urząd pocztowy

GRYFÓW ŚLĄSKI

Telefon

0757844188

Fax

0757844188

Www

www.szkola.rzasiny.pl

Regon

02194167000000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

60

Oddziały

7

Nauczyciele pełnozatrudnieni

6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

8.57

Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela

10

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

lwówecki

Gmina

Gryfów Śląski

Typ gminy

gmina miejsko-wiejska


Obraz szkoły lub placówki (odzwierciedlający specyfikę jej pracy)Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach prowadzi od 1 września 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny. Patronem jest Bł. Ks. Alojs Andricki Serbołużyczanin, przeciwnik narodowego socjalizmu, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Został beatyfikowany w 2011 r., obraz z tej uroczystości przekazano szkole w Rząsinach, obecnie jest eksponowany na jej elewacji. Placówka mieści się w budynku użyczonym przez Burmistrza Gminy Gryfów Śląski. Na bieżąco prowadzone są prace remontowe i na rzecz dostosowania do potrzeb uczniów np. w ostatnim czasie powstał plac zabaw i zainstalowano monitoring. Stowarzyszenie prowadzące szkołę systematycznie pozyskuje środki zewnętrzne na jej funkcjonowanie, również z odpisu podatkowego 1%. Dzięki tym działaniom realizowano projekty "Umiem pływać" i "Klucz do kompetencji". Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: wyrównujących szanse edukacyjne, rozwijających zainteresowania oraz specjalistycznych. Od czterech lat szkoła organizuje półkolonie w czasie wakacji i ferii zimowych. Nawiązano współpracę ze szkołami partnerskimi w Radiborze w Niemczech i Libercu w Czechach w ramach, której organizowana jest corocznie Słowiańska Olimpiada Sportowa, za każdym razem w innej placówce. Pozwala to nauczycielom na wymianę doświadczeń, uczniom na poznanie rówieśników z sąsiednich krajów i uczestnictwo w sportowej rywalizacji. Szkoła Podstawowa w Rząsinach pełni rolę ośrodka kultury dla mieszkańców wsi i okolic, integruje ich poprzez organizację uroczystości takich, jak: Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości, Orszaku Trzech Króli, Święta Rodziny, czy Rajdu im. Bł. Ks. Alojsa Andrickiego. Tutaj także realizowano projekt podnoszący kompetencje ICT skierowany do mieszkańców wsi "Konkurencyjni na rynku pracy".

Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, realizuje programy: wychowawczy i profilaktyki, uwzględniające rozwój kompetencji prospołecznych. Obowiązujące zasady są znane i akceptowane przez społeczność szkolną. Dodatkowej pracy wymagają działania na rzecz budowania pozytywnych relacji rówieśniczych i wyjaśniania pojęcia dyskryminacji. Planowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego odbywa się w oparciu o dobrą znajomość potrzeb, możliwości i środowiska rodzinnego uczniów. Rezygnacja z łączenia oddziałów sprzyja procesowi indywidualizacji nauczania, kształtowaniu postaw i zapewnieniu opieki, także w czasie wolnym. Uczeń w szkole nie czuje się anonimowy.


Wynik ewaluacji

Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły w zakresie wymagań


Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Poziom podstawowy

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. (V/1)


image

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)


image

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców. (V/3)


image

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. (V/4)


image

Szkoła/placówka spełnia wymaganie na poziomie podstawowym

Poziom wysoki

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje. (V/5)


image


Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Poziom podstawowy

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. (VI/1)


image

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. (VI/2)


image


Szkoła/placówka spełnia wymaganie na poziomie podstawowym

Poziom wysoki

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)


image

Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. (VI/4)


image

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. (VI/5)


image


Opis wymagań


Wymaganie:


Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.image


Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zdiagnozowane potrzeby uczniów, uwzględniające specyfikę środowiska stanowią podstawę doboru działań wychowawczych i profilaktycznych realizowanych przez szkołę. Przyjęte do realizacji zadania w dużej mierze skierowane są na pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności wynikających z ich sytuacji rodzinnej i nabywaniu cech ułatwiających prawidłowe zachowania społeczne. Kształtowanie pożądanych postaw i wartości, organizowanie wolnego czasu uczniów w formie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, półkolonii oraz opieka w świetlicy - to istotne elementy pracy wychowawczej szkoły. Uczestnicząc w wielu imprezach przygotowywanych dla środowiska, dzieci nabywają kompetencji społecznych i rozwijają swoje zainteresowania. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów stanowi istotne zadanie szkoły, o czym świadczą podejmowane w tym zakresie działania. Większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. W wyniku dobrej współpracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zauważane są nawet niewielkie symptomy zagrożenia lub nieprzestrzegania obowiązujących zasad. Relacje pomiędzy wszystkimi podmiotami są życzliwe, dzieci mają zaufanie do nauczycieli, wiedzą do kogo mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji, która będzie dla nich trudna. Incydentalnie pojawiają się wśród uczniów zachowania agresywne, niezgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Należy wdrożyć działania zapobiegające takim sytuacjom. Wskazane jest kontynuowanie programów edukacyjno-wychowawczych uczących pożądanych zachowań i reakcji na przemoc. Nauczyciele mają świadomość jak duże znaczenie ma współdecydowanie uczniów o zasadach postępowania dla świadomego przestrzegania tych zasad. Obowiązujące normy i kodeks zachowania zostały określone z udziałem uczniów i rodziców. W szkole stwarzane są różnorodne sytuacje dające społeczności szkolnej możliwość wpływu na określenie pożądanych wartości i obowiązujących postaw. Rodzice chętnie wspierają działania kształtujące właściwe zachowania uczniów i mają poczucie wpływu na ich realizację. Większość uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych utożsamia się z ustalonym kodeksem zachowań i go przestrzega. Wskazane jest dążenie do stosowania obowiązujących zasad przez wszystkich uczniów i nauczycieli. W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Uczniowie biorą udział w działaniach profilaktycznych uczących tolerancji, najczęściej realizowanych poprzez rozmowy na lekcjach i warsztaty. Jednak z badań wynika, że nie wszyscy uczniowie rozumieją znaczenie słowa dyskryminacja. Należy zapoznać uczniów z pojęciem dyskryminacji i poprzez bardziej zróżnicowane formy kształtować postawy antydyskryminacyjne. Analizowanie osiąganych celów wychowawczych i profilaktycznych odbywa się systematycznie w sposób zaplanowany, z udziałem nauczycieli, wychowawców, pedagoga

i innych osób, których opinie mogą się przyczynić do podniesienia jakości realizowanych działań. Wnioski i rekomendacje z prowadzonych analiz przekładają się na praktyczne działania wzmacniające prawidłowe funkcjonowanie uczniów i eliminujące zagrożenia. Dokonywane modyfikacje uwzględniają postulaty uczniów oraz rodziców. Ich sugestie i propozycje w zakresie wychowawczo-profilaktycznym są wdrażane o czym świadczy m. in. zmiana w organizowaniu wycieczek, umożliwienie udziału uczniów w akcjach charytatywnych i innych działaniach społecznych.

Wymaganie:


Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.image


Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła Podstawowa w Rząsinach podejmując działania na rzecz wspierania uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji opiera się na dobrej znajomości środowiska lokalnego i rodzinnego swoich wychowanków. Ścisła współpraca z instytucjami zewnętrznymi takimi, jak Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Policja pozwala na dobór adekwatnych form pomocy do zdiagnozowanych potrzeb. Małe pod względem liczebności klasy pozwalają na indywidualną pracę z uczniem, stałą obserwację jego osiągnięć i kształtowanie właściwych zachowań. Do słabych stron pracy szkoły można zaliczyć sporadyczne wykorzystanie wiedzy na temat sposobów uczenia się i stosowanie przez prowadzących różnorodnych metod pracy z uwzględnieniem potrzeb słuchowców, wzrokowców i kinestetyków. Wzmocnienia wymagają działania nakierowane na diagnozowanie stylów uczenia się i upowszechnianie wśród dzieci różnorodnych technik uczenia. Nauczyciele na bieżąco analizują wyniki pracy z uczniami, ich osiągnięcia, wprowadzają zmiany w jej organizacji, także na poziomie całej szkoły, która na przykład zrezygnowała z łączenia oddziałów. Zmodyfikowano ofertę zajęć dodatkowych, cyklicznie organizowane są półkolonie letnie i zimowe, a program wycieczek szkolnych uwzględnia potrzeby poznawcze i rozwojowe dzieci. Uczniowie objęci są opieką świetlicową i pomocą specjalistyczną w formie zajęć logopedycznych i terapeutycznych. Organizacja procesu uczenia uwzględnia znajomość środowiska rodzinnego dzieci, które mogą liczyć na życzliwość i pomoc pedagogów. Mocną stroną szkoły są działania na rzecz integracji środowiska lokalnego. Docenia się jej rolę kulturotwórczą i promowanie wartości takich, jak patriotyzm i szacunek dla religii. Służą temu wspólne obchody świąt państwowych i organizacja spotkań okolicznościowych z udziałem mieszkańców i gości z zewnątrz. Placówka umiejętnie wykorzystuje swoje położenie do propagowania turystyki pieszej i rowerowej, promowania różnorodnych form spędzania wolnego czasu i walorów przyrody. Poprzez działania profilaktyczne wzmacnia zachowania prozdrowotne wśród uczniów, uświadamia im zagrożenia związane z używkami i internetem, dba o kulturę osobistą i poprawność językową. Zdaniem rodziców i dzieci szkoła odpowiada ich oczekiwaniom.


Wnioski 1. Realizowane w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i specyfiki środowiska lokalnego przekładają się na kształtowanie pożądanych wartości i postaw społecznych uczniów. Pozytywnie wpływają na jakość relacji panujących między członkami społeczności szkolnej.

 2. Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla uczniów. Podejmowanych jest wiele działań zaspakajających potrzeby bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podopiecznych. Występują jednak wśród uczniów zachowania agresywne, co wymaga dodatkowych działań skierowanych na ich wyeliminowanie.

 3. Opinie rodziców i uczniów są uwzględniane przy systematycznie dokonywanych analizach skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych i przekładają się na wprowadzane w tym zakresie modyfikacje.

 4. W opinii uczniów, rodziców i nauczycieli w szkole nie ma przejawów dyskryminacji. Profilaktycznie prowadzona edukacja antydyskryminacyjna wymaga jednak wdrożenia bardziej zróżnicowanych form, umożliwiających uczniom lepsze poznawanie pojęcia dyskryminacji.

 5. Dobra współpraca z podmiotami zewnętrznymi i znajomość środowiska lokalnego sprzyja działaniom na rzecz rozpoznawania możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej każdego ucznia. Nauczyciele nie korzystają z narzędzi do diagnozowania stylów uczenia się, jedynie opierają się na obserwacji dzieci, sporadycznie prowadzą zajęcia na temat technik uczenia.

 6. Oferta zajęć dodatkowych uwzględnia potrzeby uczniów, skupia się na wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozwoju zainteresowań i opiece także w czasie wolnym. Zdaniem rodziców i dzieci opowiada ona ich oczekiwaniom.

 7. Wszyscy nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem, służy temu mała liczba dzieci w klasach i stała obserwacja ich pracy. Organizacja procesu edukacyjnego nie w pełni uwzględnia wiedzę na temat stylów uczenia się.

 8. Szkoła odgrywa ważną rolę w przezwyciężaniu trudności wynikających ze społecznej sytuacji uczniów oraz w integrowaniu środowiska lokalnego, jest miejscem propagowania wartości uznawanych za istotne przez rodziców i mieszkańców.


  Raport sporządziliKurator Oświaty:


........................................


Data sporządzenia raportu:

05.12.2016